PRAVIDLA TURNÉ ČTYŘ OSEM:

 

Účast :

 

             Soutěže v požárním útoku se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva mužů a žen z

 celé ČR i zahraničí z hasičských sborů SH ČMS i jiných hasičských organizací na základě

písemné přihlášky družstva, kterou je nutné odevzdat nejpozději do začátku soutěže

(výjimka může být povolena pořadatelem dané soutěže na základě telefonického oznámení

nejpozději do začátku soutěže).

Pokud nebude přihláška odevzdaná do startu soutěžního družstva, nebude družstvu umožněn start.

 

Způsob provedení PÚ :

-Dle pravidel PS a pravidel TURNÉ ČTYŘ OSEM, plánek trati

 

Podmínky účasti :

-Příspěvek do soutěže ve výši 200,- Kč za každé družstvo bude uhrazen při prezentaci družstva.

 

Technické podmínky :

           

STROJ
- přenosná požární stříkačka PS 8 do roku výroby 1970. Kombinace motorů

  a čerpadel není možná! Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami: 

 

SACÍ VEDENÍ

-          2 ks savic - délka 2,5 metrů bez tvarových podložek, se šroubením o průměru

          110 mm

-          1 ks sací koš s funkčním zpětným ventilem  / klapkou /, min  2,5  závitu,

           maximální světlost oka je 10 x 10 mm.

-          koš musí být našroubován na savici  před ponořením do vody.

-          pokus je platný i tehdy, pokud upadne nenašroubovaný koš do vodního zdroje,

           nebo mimo něj a bude následně namontován nad hladinou

           vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.

-          koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení

           z vodního zdroje. V OCMANICÍCH a DLOUHÉ LHOTĚ MUSÍ BÝT

           SEŠROUBOVANO VEDENÍ PŘED PONOŘENÍM DO VODY

     Po ponoru koše do vody NESMÍ být se spoji jakkoliv manipulováno."                    

-          savice se nesmí dotýkat země mimo základnu – základna musí být

           vysoká 10 cm

-          do skončení PÚ musí být savice sešroubované a rozpojí se až na povel HR

-          podložka pod savice musí být hladká, max. 10 mm silná bez výřezů

 

ÚTOČNÉ VEDENÍ

-          1 ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem / funkční /

-          2 ks proudnic „C“, průměr výstřikové hubice 12,4 mm – 13,0 mm,

           délka  proudnice max. 45 cm

-          útočné vedení tvoří 2 hadice "B" a 2 x 2 hadice "C"

-          minimální šíře: hadice „C“ min. 80 + - 2 mm, hadice „B“ min.

           šířka 110 + - 2 mm. (širší hadice jsou povoleny)

-          délka hadic 20+- 1 m

-          plošná míra hadic bude měřena jednotným přípravkem.

-          před položením hadic na základnu a provedením PÚ bude provedena kontrola:

          1. šíře hadic 2. soutěžního stroje 3. ostatního materiálu v 

           prostoru vymezeném pořadatelem (minimálně 2x2 m). Při porušení ustanovení

           směrnice je družstvo diskvalifikováno.

-          pouze délka min. jedné libovolné hadice se bude měřit po skončení PÚ.

                  Hadici určí rozhodčí na měření hadic, který na toto následně dohlíží.

                  Při porušení ustanovení směrnice je družstvo diskvalifikováno.

-          mezi ozuby spojek musí být prostor v šíři minimálně 1 mm

-          nástřiková čára nesmí být vyšší než 2 cm, musí být vzdálená od terčů 5 m

           a terče vzdáleny od sebe také 5 m

-          soutěžící nesmí překročit nástřikovou čáru, která je nedotknutelná

 

JINÁ USTANOVENÍ

-          PÚ musí družstvo dokončit se stanoveným nářadím

-          doba přípravy je min. 3 minuty - max. 5 minut, čas se měří po uvolnění

                  základny na pokyn rozhodčího.

                  Čas přípravy určí pořadatel.Pokud se nepodaří v limitu

                   nastartovat stroj, bude mít družstvo možnost opakovat pokus na konci

                  startovního pole.

-          Pokyn k ukončení přípravy materiálu na základně a odchodu všech

                  členů družstva na přípravnou čáru (min. jeden metr za startovní čarou),

                  dává hlavní rozhodčí

                   zvednutím bílého praporku po uplynutí určeného limitu určeného

                   pořadatelem (dříve jen se souhlasem družstva).

-          Po překročení startovní čáry po pokynu hlavního rozhodčího všemi členy

                  družstva, není možná  úprava materiálu na základně.

-          provedení PÚ do 2 minut

-          start je povolen nízký i vysoký

-          na povel startéra „ Na místa!“a „Připravte se! „zaujmou soutěžící místo

                  před startovní čarou.

                  Soutěžící se nesmí dotýkat rukama ani nohama startovní čáry.

-          na povel „ Pozor! „ zaujmou soutěžící startovní postavení. Pokus je

                  odstartován pouze

                  výstřelem, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svém místě v klidu.

-          družstvo má povolen pouze jeden chybný start, který bude posuzovat startér a

                   pomocník startéra, špatný start zruší píšťalkou nebo opětovným výstřelem.

 

SLOŽENÍ DRUŽSTEV

-          v každém družstvu startuje max. 7 členů

-          v případě startu dvou a více družstev z jednoho sboru nastoupí pří přípravě

           prvního družstva před PÚ i další družstva , které budou označeny

            -ZAJISTÍ POŘADATEL

            Minimálních počet při 2 družstvech 12 závodníků při 3 družstvech 18 závodníků.

            Minimální stav soutěžního družstva je 6 členů a toto soutěžní družstvo může

            půjčit člena do dalšího družstva

            Nově (2019) neplatí pro kategorii žen. Ženský tým si může půjčit 3 závodnice

            i z neúplného družstva.

            (k plnění požárního útoku nastoupí tento člen - členka v dresu svého

             domovského družstva).

                 

-          v dané soutěži smí jeden (jedna) soutěžící startovat maximálně ve

                  dvou soutěžních kolektivech

 

 

MĚŘENÍ ČASU

-          čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, ktero zajistí pořadatel

-          časomíra s  nástřikovými terči

               

-          v případě dílčí poruchy časomíry se start bude opakovat

Výstroj soutěžících

-          celé družstvo musí mít jednotný oděv (pracovní, sportovní), kalhoty musí

           zakrývat kolena a lýtka.

-          dresy zasunuty v kalhotách.

-          obuv pracovní nebo sportovní

-          povolen dres s krátkým rukávem ( družstvo jednotné)

-          ochranná přilba – dle směrnic HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ příloha č. 6

-          opasek neni povinný, záleži na zavodníkovi

            Rozhodčí:

Soutěž rozhoduje hlavní rozhodčí (kontroluje základnu, čas přípravy,

ústroj soutěžících a provedení sacího vedení)  

hlavního rozhodčího v ročníku si na jednotlivé soutěže určí pořadatel

-          startér a pomocník startéra  ( rozhoduje pořadatel)

-          startéra určí pořadatel

-          pomocníka startéra určí pořadatel

-          rozhodčí měření délky hadic ( určuje min. 1 libovolnou

                   hadici a dohlíží na měření )

                  - zajistí pořadatel (může provádět člen pořádajícího sboru)

-          rozhodčí u terčů - nově (2018) musí být 2 rozhodčí na terčích ( kontrolují regulérnost sražení terčů – přešlapy)

                  - zajistí pořadatel (a může je provádět člen pořádajícího sboru)

-          hlavní rozhodčí i ostatní rozhodčí budou řádně označeni

                  / cedulka, páska, vesta apod. /

-          rozhodčí a časoměřiči se v průběhu soutěže nesmí měnit

                  -          při podání protestu může rozhodčí přihlédnout k videozáznamu.

 

 

             Podmínky pro pořadatele soutěže :

-          připojistit soutěž

-          zajistí zdravotní službu

-          pořadatel představí před zahájením soutěže všechny rozhodčí a

           zdravotní službu

-          pořadatel zajistí před závěrečným nástupem předány výsledků zástupci

           vedoucího TURNÉ

-          zajistí tabuli s průběžnými výsledky během soutěže a výsledkovou listinu

           po soutěži pro každé družstvo

-          v co nejkratším možném čase zajistit vyhodnocení dané soutěže, nejpozději

          30 minut po skončení posledního útoku

-          vymezí soutěžního prostoru zábranami (vymezovací páska), které zamezí divákům

           i jiným soutěžícím vstup do soutěžního prostoru,

-          vyvěšení reklamních poutačů hlavních sponzorů na viditelném místě

-          o případné změně termínu soutěže rozhodne výkonná rada Turné

 

         Výkonná rada :

 V čele výkonné rady Turné je její vedoucí a jeho dva zástupci. Možnosti

 účasti na jednání rady mají i družstva pravidelně jezdící na závody, nejsou-li

 pořadateli a mají zájem o účast na jednání.

Pro soutěžní ročník 2016 byli zvoleni:

 Vedoucí výkonné rady      Murčo Dušan 723 617 505 (Bohunice)

 Zástupci vedoucího          Minks Martin 775 403 499 (Dlouhá Lhota)

                                       Štveráček Jaroslav 724 016 735 (Střelice)

                                       Požár Zdeněk  774 085 023 (Katov)

                                       Špaček Martin 731 477 976 (Ocmanice)

                                      

      Rozhodčí                   Dvořák Vojtěch 731 216 800

                                       Rous Tomáš      777 102 306

       Členové                     Pilný Radek

                                       Toufar Jiří

                                       Mičánek Luděk

                                       Urbánek Richard 

                                       Dlapka Karel

                                       Chmel Richard

                                       Borůvka Miroslav

                                       Novák Lukáš

                                       Formánek Jiří

                                       Havránek Josef

 

Výkonná rada je usnášení schopná, pokud je přítomno min. 6 členů, každý sbor musí mít

přítomného zástupce.Rozhodnutí je platné, hlasuje-li nadpoloviční většina přítomných.

V případě rovnocenného hlasování při sudém počtu přítomných členů, má rozhodující hlas

vedoucí výkonné rady Turné ( v jeho nepřítomnosti 1. zástupce, v jeho

nepřítomnosti 2. zástupce a nebo 3.zástupce )

Před každou soutěží přítomní členové výkonné rady společně s hlavním rozhodčím zkontrolují :

( zajistí vedoucí výkonné rady, v jeho nepřítomnosti jeden z jeho zástupců )

♣         rozměry základny (plošná velikost, výška)

♣         všechny vzdálenosti vytyčené trati

♣         vzdálenost kolíků vymezujících prostor na měření délky hadic

♣         zajištění potřebného počtu rozhodčích

♣         zajištění zdravotní služby (včetně označení)

♣         zajištění zapisovatele soutěže (výsledkové tabule)

♣         dostatečnou vzdálenost vymezeného prostoru pro diváky a jiné účastníky od soutěžní plochy

 

 

Přítomní členové výkonné rady Turné budou po celou dobu soutěže označeni

cedulkou, páskou apod. Přítomnost vedoucího výkonné rady nebo jeho zástupce

na soutěži zajistí pořádající organizace.Soutěž může být zahájena, až

po odsouhlasení podmínek přítomnými členy výkonné rady. V případě, že výkonná rada

shledá určitý nedostatek či závadu určí pořadatelům přiměřený čas k jejich odstranění.

Pokud tak nebude učiněno a výkonná rada neschválí podmínky soutěže, nebude

uvedený závod zařazen do celkových výsledků Turné.

 

Práva soutěžících a ostatních členů družstva:

-          soutěžící nemají právo se domlouvat s rozhodčím o jejich rozhodnutích

                   a žádat informace o naměřeném čase. Toto právo má pouze vedoucí družstva.

-          soutěžící nesmí označit na soutěžní dráze žádné pomocné orientační body

                   pomocí cizích pevných těles.

-          Pořadatel může zakázat umísťovat značky na dráze.  V tomto případě

                  musí pořadatel vyznačit na soutěžní dráze 18 metrové úseky pro muže 

               

 

PODÁNÍ PROTESTU:

 

-     Protest je nutné podat písemně do 10 minut po skončení příslušné kategorie s 

      vkladem  500,- Kč. Protest podává vedoucí družstva. Pokud bude protest uznán jako oprávněný, bude vklad vrácen.

      Protest může podat pouze družstvo, které se cítí být poškozeno rozhodnutím HR.

-     O protestu rozhoduje VR Turné / přítomní členové / bezprostředně po podání protestu.

      Výkonná rada rozhoduje hlasováním a její rozhodnutí je neměnné.

 

Vyhodnocení jednotlivých soutěží:

 

Body za umístění jsou následující:

Kategorie mužů:

1. místo      20 bodů                  6. místo        11 bodů                11. místo         6 bodů

2. místo      17 bodů                  7. místo        10 bodů                12. místo         5 body            

3. místo      15 bodů                  8. místo          9 bodů                13. místo         4 body

4. místo      13 bodů                  9. místo          8 bodů                14. místo         3 body

5. místo      12 bodů                  10. místo         7 bodů               15. místo        2 body

                      

Kategorie žen:

1. místo      10 bodů                  6. místo        2 bodů   

2. místo       7 bodů                   7. místo        1 bodů                         

3. místo       5 bodů                

4. místo       4 bodů                 

5. místo       3 bodů                 

                      

 

                                  

Ostatní družstva, která dokončí soutěž v časovém limitu 2 minut získávají jeden bod.

Při stejném dosaženém čase se přidělí stejná bodová hodnota za lepší umístění.

 

-          Družstvo na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků.

                  Předčasný odjezd povoluje pořadatel. Body za umístění dostanou 

                  pouze ta družstva, kterým se započítává platný čas z 

                  dokončeného PÚ a minimálně 4 členi příslušného družstva se

                  zúčastní  závěrečného  vyhlášení. Výjimku

                  předčasného odjezdu ze soutěže povoluje pořadatel místní

                  soutěže a to pouze dvakrát za celý ročník.

-          Při neudělení bodů za předčasný odjezd se umístění ostatních

                   družstev pro přidělení bodů neposunuje, tj. družstvům v dalším

                   pořadí zůstávají body za skutečné  umístění v soutěži

Celkové hodnocení Turné:

            DO CELKOVÉHO  HODNOCENÍ TURNÉ SE ZAPOČÍTAVAJÍ DRUŽSTVA

            ABSOLVUJÍCÍ MIN .  4. ZÁVODU

            Zpracování celkových výsledků a slavnostní vyhodnocení provede rada Turné.

            Slavnostní vyhodnocení se uskuteční nejpozději při poslední soutěži  

            daného ročníku Turné.

Do celkového hodnocení se započítávají bodové zisky družstev z 

absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo

s nejvyšším počtem získaných bodů a absolvování min. 4 soutěží

 Při rovnosti bodů rozhodne vždy počet lepších umístění.

Družstva složená výhradně z žen budou hodnocena samostatně a nebudou se jejich výsledky

započítávat do celkového pořadí Osmacupu.  Od ročníku 2016 budou mít ženy svoji kategorii

i vlastní putovní pohár podobný jako mají muži.  Zůstává podmínka 4 účastí.